POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme l’associació Recer en l’exercici de les seves activitats donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD consultable des d’aquest enllaç.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és la mateixa associació: Associació Catalana Recer amb la seva seu social a Perpinyà.

Per a tot contacte: info@associaciorecer.cat

Pàgina web oficial de l’associació: www.associaciorecer.cat

 

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

L’associació Recer tracta les dades per al compliment de les finalitats següents: anàlisi i posterior estudi dels expedients judicials i/o administratius per a identificar pautes repressives que puguin atemptar o atemptin contra drets bàsics i fonamentals (llibretats civils i polítiques).

El tractament comportarà l’obtenció, registre, consulta, elaboració, modificació i comunicació per transmissió de dades de caràcter personal.

Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals de convenis signats amb diferents despatxos d’advocats i professionals del dret (art. 6.1.b RGPD), d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) i per al compliment d’una funció realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Amb l’autorització dels nostres proveïdors de dades, que per aplicació del conveni aplicat, compten amb el consentiment de les persones concernides (art. 6.1.a RGPD), utilitzem les seves dades per a trametre’ls informació sobre les nostres activitats i estudis elaborats.

El sistema d’aportacions econòmiques, ja sigui via l’aplicatiu web o bé per transferència bancària, només genera les dades específiques de la transacció econòmica, sent aquestes només emmagatzemades per les entitats bancàries i mai per l’associació qui no les utilitzarà per a cap mena de tractament.


A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades mitjançant informes i estudis propis on les dades consten anonimitzades.

L’associació Recer podrà cedir les dades a terceres entitats amb qui manté vincles sempre en el marc de la lluita per la prevenció de les vulneracions dels dres fonamentals i la promoció dels drets humans.

No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea tret d’organismes i institucions de drets humans de caràcter internacional.

 

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció.

Es conservaran mentre es mantingui l’interès d’estudi derivat de la causa per la quals s’han prestat serveis jurídics. El termini de conservació pot arribar fins als quinze anys, en funció de la data i naturalesa de la prescripció de les responsabilitats jurídiques de cada cas. Això és, i passats 15 anys, caldrà revisar la pervivència de l’interès d’estudi i de ser precís, caldrà renovar el període de conservació o bé procedir a la seva destrucció.

Això sens perjudici dels drets que assisteixen a tota persona concernida que els podrà exercir en qualsevol moment.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant-nos una comunicació a la nostra adreça electrònica indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant:

– l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

– la Comissió Nacional Francesa de l’Informàtica i de les Llibertats (CNIL), a través de la seva pàgina www.cnil.fr.

Per qualsevol mena d’aclariment podeu contactar amb l’Associació Catalana recer al correu electrònic info@associaciorecer.cat i a les xarxes socials.

Les dades aportades per fer possibles les aportacions econòmiques no reben cap mena de tractament per part nostra, no són acumulades a cap arxiu i tampoc són remeses a terceres persones o entitats nacionals o internacionals